اخبار

خلاصی از آلودگی کفش با پادری مکنده

خلاصی از آلودگی کفش با پادری مکنده ویژه

سیستم پادری مکنده که توسط «پایونیا فوریوکوکی» طراحی شده است، شامل تمیز کننده، شلنگ های مکنده و حسگر است.