ویندو فیلم حرارتی

برچسب عایق حرارتی شیشه باعث بهینه سازی مصرف انرژی میشود. دلایل الزام آور برای استفاده ویندو فیلم ساختمانی از ورود گرمای تابشی خورشید در تابستان جلوگیری می کند . یکی از کاربرد های اصلی جداره های نورگذر در ساختمان ها بهره گیری از نور طبیعی در داخل ساختمان می باشد اما این ویژگی مهم با خود مخاطراتی را نیز به همراه دارد از این جمله نفوذ بخش گرمازای اشعه خورشید به داخل ساختمان و بالا بردن بار برودتی مورد نیاز جهت تامین آسایش ساکنین در فصول گرم سال می باشد. این نوع ویندو فیلم تا 99% از ورود اشعه UV جلوگیری کرده و با توجه به قدرت بالای آن ها در دفع نور مرئی و همچنین اشعه گرمایشی خورشید، می توانند تا 70% در رنگ پریدگی اجسام کاهش دهد.

ویندو فیلم حرارتی